logo

Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
N I E U W S B R I E F   - juni 2020

In deze Nieuwsbrief vindt u het volgende.

 • Van de bestuurstafel
 • Open Monumenten Dag 2020
 • Museale zaken
 • Voorstad 31-33
 • Herdruk Biografisch Woordenboek van Tiel - deel 6
 • UitinTiel met extra veel Historie
 • Heropening kleine Kiosk aan de Veemarkt


Van de bestuurstafel
Na bijna drie maanden heeft het bestuur afgelopen dinsdag voor het eerst weer vergaderd. Niet in de vertrouwde bestuurskamer op de eerste verdieping van het pand Kerkstraat 30/32, maar in de benedenzaal van het pand waar de 1½ meter tussenruimte ruimschoots gehaald werd.
Het belangrijkste agendapunt was de programmering 2020-2021: de vraag hierbij is op welke wijze kan de vereniging haar activiteiten zoals lezingen en excursies aan de leden presenteren?
De manier waarop de lezingen tot nu toe werden gehouden (in het RAR) kan niet meer: dan is er namelijk sprake van ongeveer 60 tot 90 leden, naast elkaar zittend met minder dan 1½ meter afstand.
Het RAR wil wel doorgaan met het aanbieden van haar ruimte voor lezingen en andere activiteiten, maar wel binnen het nieuwe normaal. Echter, hoe het er uit gaat zien is op dit moment niet geheel duidelijk. Binnen het RAR wordt hier momenteel over gesproken.
Zodra er duidelijkheid is dan zal er verder nagedacht moeten worden over:
 • het aantal toegestane bezoekende leden.
 • moeten leden zich van te voren aanmelden?
 • wat te doen met meer belangstelling voor een bepaalde lezing (vol=vol?)?
 • moeten de lezingen op video worden gezet en later op onze site geplaatst?
 • kunnen de lezingen "gestreamd" worden en wie gaat dat doen?
Het bestuur hoopt voor de start van het nieuwe seizoen een duidelijk beeld te hebben over de manier het programma van 2020- 2021 kan worden aangeboden.

Op 24 maart bent u geïnformeerd over het uitstellen van de voor 7 april geplande algemene ledenvergadering. Op 2 juni jl. heeft het bestuur besloten deze ledenvergadering helemaal te schrappen. Gezien de onzekerheid in de komende maanden wordt er dit jaar maar één ledenvergadering gehouden en wel in november. Er wordt naar gestreefd om er een fysieke vergadering van te maken. Dan komen alle zaken aan de orde die normaal gesproken in de beide jaarlijkse vergaderingen worden behandeld.

De jaarstukken die op de ledenvergadering van 7 april aan de orde zouden zijn gekomen, zijn digitaal ter inzage via de website van de Oudheidkamer. Indien deze aanleiding geven tot vragen die niet kunnen wachten tot november, dan kunt u deze aan penningmeester of secretaris stellen via een e-mail op: secretaris@oudheidkamer-tiel.nl .

Mocht het houden van een fysieke ledenvergadering in november niet mogelijk zijn, dan zal er voor een digitale oplossing worden gekozen. In de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is dit tot 1 september as.geregeld, maar er zal ongetwijfeld een verlenging van deze termijn plaats vinden.

Open Monumenten Dag 2020
illustratie
de commissie Open Monumentendag in vergadering bijeen
Op donderdag 4 juni is de werkgroep "Open Monumenten Dag" na een "Corona pauze" van drie maanden weer bijeen geweest. Belangrijkste agenda punt : gaat de Open Monumenten Dag op de 13 sept. as. door?
Unaniem was men van mening dat Open Monumenten Dag zoals de laatste jaren is gehouden om meerdere redenen niet door kan gaan. Toch vindt de werkgroep het van belang dat op zondag 13 sept. aandacht wordt geschonken aan de Open Monumenten Dag in Tiel.
Het idee is om op die middag een groot aantal wandelingen te organiseren rond diverse thema's zoals de historie van Tiel, onderwijs in Tiel (onderwijs is dit jaar het thema van de Monumenten Dag) enzovoorts. De gids/rondleider krijgt een microfoon/zender en maximaal 15 deelnemers krijgen elk een ontvanger. De afstand tussen gids en deelnemers kan op deze wijze minimaal de 1½ meter bedragen. Voorts organiseert de Stichting Ter Navolging op die dag ook een aantal activiteiten waaronder rondleidingen en wandelingen rond het thema 'Tiels Joods verleden' en 'Tielse monumentale begraafplaatsen'.
Eind augustus zult u nader geïnformeerd worden over het programma en uw deelname.

Museale zaken

WO2Tiel
illustratie
oorlogsvondsten uit de gracht
Van 1 juni tot en met 20 september 20-20 is in het Flipje en Streekmuseum Tiel de tentoonstelling WO2Tiel te zien. Er zijn bijzondere objecten uit de privécollectie van Maarten Meijer, maar ook door de BATO uit de stadsgracht opgedoken oorlogsstukken. Als onderdeel van deze tentoonstelling zijn ook een aantal schilderijen van Moos Cohen te bewonderen, die niet eerder in Tiel getoond zijn. Moos Cohen is een Joodse schilder die in 1901 in Tiel geboren is en in 1942 in Auschwitz vermoord werd.
Binnenkort verschijnt er een informatief artikel over de tentoonstelling op de Tielenaar, aan de hand van een interview met Maarten Meijer.

illustratie
Rosina door Moos Cohen
Moos Cohen
Conservator van het museum Lisette Leblanc is vooral erg trots op de schilderijen die het Tiels museum in bruikleen heeft van het Joods Historisch museum. Tiel bezit ook zelf een aantal stukken, maar heeft nu stukken in huis die niet eerder in Tiel geweest zijn, zoals een portret van Rosina, de moeder van Moos. Ze zijn geschilderd in de jaren '30 van de vorige eeuw. Cohen woonde toen in Amsterdam, waar hij de kunstacademie bezocht had.
Het oeuvre van Moos Cohen bestaat uit onder andere uit etsen, tekeningen, aquarellen, illustraties en schilderijen zoals portretten, landschappen, stillevens en interieurs en wandschilderingen.

Museum vacature
Vrijwilligers gezocht voor registratie collectie in Flipje- en Streekmuseum
Sinds een jaar of 20 werkt Ine Ogier een dag per week als vrijwilligster in het museum. Zij houdt de registratie bij van de collectie en wordt sinds enkele jaren bijgestaan door Annie van Heun. Ine kwam via de Oudheidkamer als vrijwilligster in het museum. Toen de voormalige conservator Peter Schipper met pensioen ging, vond Ine het een goed moment om ook te stoppen. Toch heeft zij haar werk nog een aantal jaren voortgezet, maar vindt ze het nu echt tijd om haar vrijwilligerswerk in het museum te beëindigen. Jammer en ook begrijpelijk . Ine en Annie vormden een trouw duo. Wie zou hen willen vervangen? Wie zou een oriënterend gesprek willen hebben om te kijken of dit vrijwilligerswerk iets voor u is?
Neem gerust contact op met de conservator Lisette le Blanc per e-mail of telefonisch: 06-49671810 .

Voorstad 31-33
Op 20 april j.l. schreef de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken een brief naar de gemeente over de situatie aan de Voorstad 31-33. Deze brief werd mede ondersteund door de Vereniging Waardevol Tiel, de Stichting Stadsherstel en de Bond Heemschut.
Op onze site kunt u deze brief lezen.

Op dinsdag 19 mei werden Peter Schipper en Martin van der Mark (voorzitter van de vereniging) uitgenodigd voor een gesprek over de beoogde nieuwbouw op de hoek Voorstad /Oliemolenwal. Aanwezig bij dat gesprek waren: architect Peter Agterberg, makelaar Witte met assistente en namens de gemeente Tiel de heer Geert van Leeuwen met collega.
Peter Schipper heeft in dat gesprek het belang van het pand sterk benadrukt. Daarnaast merkte hij op dat er in Tiel al zo veel verloren gegaan, niet alleen door de oorlog, maar vooral ook door sloop. De Voorstad is van dat laatste een goed voorbeeld.

Tot het moment van het gesprek wisten Peter Schipper en Martin van der Mark niet hoe de nieuwbouw er uit zou zien.
En... het moet gezegd worden, dat was een verademing. Peter en Martin waren zelfs lichtelijk enthousiast. Architect Agterberg vertelde dat aanvankelijk wel degelijk is geprobeerd de gevel aan de Voorstad in het nieuwbouwplan in te passen. Dat wrong echter met de totale uitstraling en kwam in hoge mate gekunsteld over.
Het nieuwe plan lijken Peter en Martin aanvaardbaar omdat:
 • De geleding van het totaal verticaal is;
 • de belijning en het gedachtengoed van de voornaamste gevel van het huidige pand in het nieuwe ontwerp terug te vinden zijn; met name gaat het om de middenrisaliet (= vooruitspringend gedeelte van een gevel);
 • er is gestreefd naar variatie in kleur en materiaal van de gevelafwerking.
De totale uitstraling lijkt op het pand van H&M in de Voorstad en vooral ook op 'Het Convent' aan de Agnietenstraat.
In de nieuwe opzet krijg je een tamelijk monumentaal pand dat loopt van de Voorstad naar de Oliemolenwal (voormalige winkel van Ot van Soest).
Peter Schipper en Martin van der Mark zijn van mening dat men akkoord moet gaan, hoe jammer ook, met de sloop van het pand Voorstad 31/33 en de vervanging door nieuwbouw.

Maar gaat het niet altijd zo?
Bouwen in een stad is een organisch proces: generaties halen weg en voegen toe. Het gaat om het vinden van een balans in belangen, verleden en heden. Soms is dat in Tiel lastig!
Aan de architect hebben wij gevraagd een toelichting te geven waarom hij tot dit ontwerp is gekozen. Echter, de toelichting is er, maar een toelichting zonder foto's werkt niet bepaald verhelderend. Op de presentatie van de foto's ligt een embargo tot het moment dat het plan officieel wordt gepresenteerd door de projectontwikkelaar. Tot dat moment zullen wij moeten wachten.

In de volgende Nieuwsbrief krijgt u de foto's en de toelichting van architect Peter Achterberg.

Herdruk Biografisch Woordenboek van Tiel - deel 6
In 2013 werd deel 6 van het Biografische Woordenboek van Tiel gepresenteerd. Het bevatte 32 namen van markante personen uit de Tielse geschiedenis. Helaas was de oplage destijds te laag om aan de vraag te voldoen. Vrijwel direct na de verschijning van het boek was het uitverkocht. Dat was des te meer irritant voor de mensen die de delen 1-5 al in hun boekenkast hadden staan. Nu kan men de delen van het BWT - zoals het werk kortweg wordt genoemd - op zich ook wel apart gebruiken, maar het hebben van een incompleet naslagwerk is hoogst onbevredigend.
Nu de Historische Werkgroep Tiel bezig is met de voorbereiding van deel 7 werd het bestuur van de Oudheidkamer regelmatig geconfronteerd met de vraag naar deel 6. Daarom is besloten tot een herdruk van dit boek.
De uitgave werd net als voorheen verzorgd door Stimio-De Meerpaal. Het boek is te koop in de boekhandel voor € 25,-. Leden van de Oudheidkamer kunnen het ook bestellen door € 25,- over te maken naar rekening NL95 INGB 0004 2400 23 van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken. Zij kunnen dan het boek afhalen bij de secretaris. In de toekomst zal het boek ook te koop zijn op ledenavonden zodra deze weer mogelijk zijn.

UitinTiel met extra veel Historie
illustratie
Op woensdag 10 juni werd het eerste exemplaar van de UitinTiel versie 2020 - 9e editie overhandigd aan burgemeester Beenakker. Het magazine is een informatief blad vol met toeristische tips. Vreemd dat dit juist in deze tijd toch tot stand kwam? Juist niet, uitgeefster Marie-Jan Oussen van Emjee l Uitgeverij wilde de continuiteit van het jaarlijks uitgegeven magazine waarborgen. Maar natuurlijk verschilt de inhoud wel van andere jaren. Dit jaar geen uitnodigingen voor grote evenementen maar wel veel achtergrondinformatie en tips over kleinschalige projecten die men waarschijnlijk wel kan bezoeken. Verder is in deze uitgave veen aandacht besteed aan fruit, waar wij zo groot in zijn, maar ook aan de rijke historie van Tiel van onze regio. Emile Smit is één van de gastauteurs.
Het glossy magazine is gratis te verkrijgen bij Zinder, diverse winkels en restaurants in de binnenstad, bij campings en bij het gemeentehuis.

Heropening kleine Kiosk aan de Veemarkt
Waarschijnlijk weet u het al, de kleine monumentale kiosk aan de Veemarkt is heropend en is als 'Corry's Coffee Corner' aan een nieuw leven begonnen. De Tielse Oudheidkamer heeft zich samen met de Stichting Stadsherstel en de Stichting Waardevol Tiel ingezet om sloop van dit monument van de wederopbouw tegen te gaan. Zie ook: artikel in de Zakengids en artikel in het digitale nieuwsblad De Tielenaar.

Colofon
Samenstelling van deze nieuwsbrief door Marjon de Lange, Frits Kat, Martin van der Mark. Lay-out: Dick Buijs.
Contact: nieuwsbrief@oudheidkamer-tiel.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief)Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken

klik hier als u in de toekomst onze Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen.
N.B. De leden van de Oudheidkamer hoeven zich niet aan te melden.
Zij krijgen de Nieuwbrief automatisch toegestuurd.