Een Algemeen Nut Beogende Instelling


De Oudheidkamer voor Tiel en omstreken geldt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft zowel voor de vereniging als voor begunstigers voordelen van belastingtechnische aard. Zo zijn giften aan de vereniging anderhalf maal aftrekbaar voor de belastingaangifte.
Om voor deze financiële voordelen in aanmerking te komen is de vereniging verplicht om een aantal gegevens hieromtrent via openbare kanalen (zoals deze website) bekend te maken.

Wij waarschuwen de websitebezoeker: Het onderstaande is niet altijd even spannend maar wel juridisch doorwrocht.

Gegevens van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken.
in verband met de ANBI-status.

 1. Naam: Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
 2. RSIN of Fiscaal Nummer: 8024.89.527
  Kamer van Koophandel nummer: 40156436
 3. Contactgegevens:
  e-mail: secretaris@oudheidkamer-tiel.nl
 4. Bestuurssamenstelling:
  • voorzitter: drs. W. Gradisen
  • secretaris dr. E.J.Th.A.M.A. Smit
  • penningmeester: drs. J.C.Oosterman
  • leden: G.N. van Hoogdalem, mevr. M.I. de Lange, D. Lutje Hulsik, mevr. M.H. Schreuder
 5. Beleidsplan: Het beleid richt zich op de volgende activiteiten:
  • het organiseren van ledenavonden waar verhandelingen worden gehouden over historisch interessante zaken in ruime zin,
  • excursies met een historische invalshoek,
  • het uitvoeren van archeologisch onderzoek,
  • het onderhouden van contacten met en het uitbrengen van advies aan desbetreffende overheidsorganen over zaken die verband houden met het realiseren van de doelstelling van de vereniging,
  • het uitgeven van een 3 x per jaar verschijnend blad: De Nieuwe Kroniek.
  • het uitgeven van een Nieuwsbrief,
  • het ondersteunen van initiatieven welke de historie van de regio levend houden, zoals, cursussen, publicaties, tentoonstellingen en het behoud van erfgoed in de ruimste zin des woords,
  • het ondersteunen van culturele activiteiten op literair, cinematografisch en muzikaal gebied,
  • het jaarlijks organiseren van de JDCP lezing, waarmee de geestelijke nalatenschap van de in Tiel geboren democraat Joan Derk van der Capellen tot den Pol wordt herdacht,
  • het onderhouden van contacten met de aanpalende historische verenigingen.
  • het bewaken van de collecties van de Oudheidkamer die in bruikleen gegeven zijn aan het Flipje en Streekmuseum te Tiel en het Heemkundig Museum te Ommeren en van de bibliotheek die berust bij het Regionaal Archief Rivierenland
 6. Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het bestuur is onbezoldigd.
 7. Doelstelling De vereniging stelt zich ten doel:
  • Het bevorderen van de kennis, waardebesef en de belangstelling voor de geschiedenis van Tiel en directe omgeving zoals de Tielerwaard, Neder-Betuwe en West-Betuwe;
  • Het herstellen en beschermen van het historisch-culturele erfgoed in stad en regio;
  • Het op beperkte schaal verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen en documenten die voor de geschiedenis van stad en regio en het erfgoedbeheer kenmerkend en van belang zijn;
 8. Activiteiten (zie ook het jaarverslag):
  • Onze vereniging telde op 1 januari 2023 570 leden.
  • De Erfgoedcommissie organiseert periodiek een Erfgoed-Symposium.
  • De Programmacommissie organiseert jaarlijks een tiental lezingen en een tweetal excursies.
  • Het verenigingsblad De Nieuwe Kroniek kent jaarlijks een drietal edities.
  • Met het onderzoeken van opgravingen in en rond Tiel wordt door onze archeologen, verzameld in BATO (Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving) bijgedragen aan de geschiedschrijving van Tiel. Zij hebben inmiddels een nieuw onderkomen op de Buitenbulkweg 12 en een opslagruimte aan Bulkweg 2 te Tiel.
  • Er werden twee nieuwe websites geopend: één als groeidocument over de slachtoffers inwoners van Tiel e.o. van de Tweede Wereldoorlog en één met de gedigitaliseerde versie van het Kalendarium van Tiel.
  • Ook is de website stratenintiel.nl geopend, die alle straten in de gemeente Tiel beschrijft.
  • De relatie met het Flipje- en streekmuseum en het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren zijn goed.
 9. Jaarverslag 2023
  Het jaarverslag vindt u hier als pdf-bestand. U kunt het ook terugvinden in het digitale archief op deze website.
 10. Financiële verantwoording 2023:
  De (beknopte) jaarrekening vindt u hier als pdf-bestand. U kunt het ook terugvinden in het digitale archief op deze website. Daar vindt u bovendien een uitgebreide versie van de jaarrekening.Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01-05-2024