Een Algemeen Nut Beogende Instelling


De Oudheidkamer voor Tiel en omstreken geldt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft zowel voor de vereniging als voor begunstigers voordelen van belastingtechnische aard. Zo zijn giften aan de vereniging anderhalf maal aftrekbaar voor de belastingaangifte.
Om voor deze financiële voordelen in aanmerking te komen is de vereniging verplicht om een aantal gegevens hieromtrent via openbare kanalen (zoals deze website) bekend te maken.

Wij waarschuwen de websitebezoeker: Het onderstaande is niet altijd even spannend maar wel juridisch doorwrocht.

Gegevens van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken.
in verband met de ANBI-status.

 1. Naam: Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
 2. RSIN of Fiscaal Nummer: 8024.89.527
  Kamer van Koophandel nummer: 40156436
 3. Contactgegevens:
  e-mail: secretaris@oudheidkamer-tiel.nl
 4. Bestuurssamenstelling:
  • voorzitter: M.J. van der Mark
  • secretaris Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit
  • penningmeester: drs. J.C.Oosterman
  • leden: A.A. Bäcker, P.R.M. van der Ven
 5. Beleidsplan: Het beleid richt zich op de volgende activiteiten:
  • het organiseren van ledenavonden waar verhandelingen worden gehouden over historisch interessante zaken in ruime zin,
  • excursies met een historische invalshoek,
  • het uitvoeren van archeologisch onderzoek,
  • het volgen en becommentariëren van de besluiten van de gemeente Tiel t.a.v. bestemmingsplannen, sloop van -monumentale - panden, het realiseren van nieuwbouw en het uitvoeren van de wettelijk voorgeschreven archeologische onderzoeken,
  • het uitgeven van een Lustrumboek,
  • het uitgeven van een 3 x per jaar verschijnend blad: De Nieuwe Kroniek.
  • het uitgeven van een mededelingenblad: De Kleine Kroniek.
  • het ondersteunen van culturele activiteiten op literair, cinematografisch en muzikaal gebied.
  • het onderhouden van contacten met de aanpalende historische verenigingen.
  • het bewaken van de collecties van de Oudheidkamer die in bruikleen gegeven zijn aan het Flipje en Streekmuseum te Tiel en het Heemkundig Museum te Ommeren en van de bibliotheek die berust bij het Regionaal Archief Rivierenland
 6. Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het bestuur is onbezoldigd.
 7. Doelstelling De vereniging heeft tot doel het wekken van belangstelling voor: het opsporen, het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen van belang voor oudheidkunde, geschiedenis, topografie, kunst, ambacht en nijverheid in ruime zin, doch bij voorkeur in relatie tot Tiel, de Tielerwaard en de Nederbetuwe.
 8. Activiteiten (zie ook het jaarverslag):
  • Onze vereniging telde medio 2016 rond de 450 leden.
  • De vereniging vierde haar 115-jarig bestaan met een goed bezocht lustrumevenement in de Agnietenhof.
  • De Erfgoedcommissie is in samenwerking met Waardevol Tiel actief in het voorbereiden van het advies van de Oudheidkamer aan de gemeente t.a.v. de herziening van de lijst gemeentelijke monumenten.
  • De Programmacommissie kan trots zijn op het jaarprogramma dat naast het landenthema Tsjechië waardevolle bijdragen over Tiel en Omstreken bevat . Er werden 14 lezingen, bijeenkomsten en excursies georganiseerd.
  • De Nieuwe Kroniek heeft in 2016 weer drie edities uitgebracht.
  • Met het onderzoeken van opgravingen in en rond Tiel wordt door onze archeologen, verzameld in BATO (Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving) bijgedragen aan de geschiedschrijving van Tiel. Zij hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden op de Buitenbulkweg 12, een onderkomen waar ook het bestuur dankbaar gebruik van maakt.
  • De schrijvers van onze vereniging in de HWT (Historische Werkgroep Tiel) hebben weer een Lustrumboek geproduceerd . Er werden twee nieuwe websites geopend: één als groeidocument over de slachtoffers inwoners van Tiel e.o. van de Tweede Wereldoorlog en één met de gedigitaliseerde versie van het Kalendarium van Tiel..
  • De relatie met het Flipje- en streekmuseum is goed. De banden met het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren zijn innig. Aan de laatste werd een geldelijke ondersteuning gegeven t.b.v. de verlichting in het museum. Voorts heeft het Tiels Madrigaal Koor een ondersteuning ontvangen in het kader van haar jubileum. Tenslotte heeft de Stichting Beiaard Tiel een bijdrage ontvangen.
 9. Jaarverslag 2016
  Het jaarverslag vindt u hier als pdf-bestand. U kunt het ook terugvinden in het digitale archief op deze website.
 10. Financiële verantwoording 2016:
  De jaarrekening vindt u hier als pdf-bestand. U kunt het ook terugvinden in het digitale archief op deze website.