Huishoudelijk reglement

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016.

Artikel 1
Het bestuur beheert de lijst met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de leden.
De gegevens en de bankrekeningnummers die de leden zelf opgeven worden door het bestuur uitsluitend aangewend voor verenigingszaken, zoals contributie-inning en informatievoorziening aan de leden met betrekking tot de vereniging. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij en voor zover nodig voor uitvoering van het bovenstaande, zoals adresgegevens voor de verzending van post.
De secretaris houdt de ledenlijst bij en zorgt ervoor dat de webmaster over een geactualiseerde ledenlijst beschikt.

Artikel 2
Het innen van de ledencontributie geschiedt door automatische incasso, waartoe de leden het bestuur machtigen.

Artikel 3
Leden van commissies en werkgroepen zijn bij voorkeur lid van de vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.

Artikel 4
Tweemaal per jaar wordt door het bestuur een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven: in het najaar voor de vaststelling van de begroting over het komende jaar en in het voorjaar voor het vaststellen van de jaarrekening van de vereniging over het afgelopen jaar.

Artikel 5
Het bedrag dat volgens de begroting in onderling overleg tussen een commissie of werkgroep enerzijds en het bestuur anderzijds is vastgesteld, verminderd met het niet bestede deel van de begroting over het voorafgaande jaar zal aan het begin van het kalenderjaar worden overgemaakt naar die commissie of werkgroep. Desgevraagd legt deze laatste in februari van het volgende jaar rekening en verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 6
De vereniging wordt niet gebonden aan verplichtingen die zijn aangegaan boven of buiten het overeengekomen budget en zonder voorafgaande machtiging van een bestuurslid.

Artikel 7
De webmaster beheert de website, ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is. De inhoud en eventuele correcties worden aangeleverd door het bestuur dat tevens de contacten onderhoudt met degenen die kopij voor de website aanleveren. De webmaster verzorgt het e-mailverkeer van de vereniging en spreekt met de secretaris af welke soort e-mails de webmaster zelf afhandelt.

Artikel 8
Ter gelegenheid van een lustrum kan een lustrumboek worden uitgegeven voor rekening van de vereniging. Andere uitgaven van de vereniging zijn voor de leden verkrijgbaar tegen een dekkende vergoeding.