Huishoudelijk reglement


Bestuur
 • Bestuurssamenstelling
  Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op een zo breed mogelijke samenstelling wat betreft achtergrond, ervaring kennis en vaardigheden.
  Statutair bestaat het bestuur uit 5 of meer personen, inclusief het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • Bestuurstaken
  • Voorzitter
   De voorzitter zit de bestuursvergadering voor. Hij vertegenwoordigt het bestuur in en buiten rechte. Hij kan zich door andere bestuursleden of leden van de vereniging in overleg laten vertegenwoordigen.
  • Secretaris
   De secretaris stelt samen met de voorzitter de agenda van de bestuursvergaderingen alsmede van de Algemene Ledenvergadering vast en voorziet de vergadering van de nodige stukken.
   Hij verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergadering en die van de Algemene Ledenvergadering. Bij ontstentenis van de secretaris neemt een ander bestuurslid deze taak over.
   De secretaris onderhoudt de contacten met andere organisaties op het gebied van erfgoedbeheer.
   Hij houdt het rooster van aftreden van bestuursleden bij.
  • Penningmeester
   De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van een boekhouding van de inkomende en uitgaande gelden. Hij stelt jaarlijks een begroting en een financieel verslag op ten behoeve van het bestuur en de leden van de vereniging.
   Het verslag omvat een overzicht van alle posten en een kort verslag van de baten en lasten en een balans van de bezittingen en/of schulden van de vereniging.
  • Algemene bestuurslid
   Waar mogelijk zal een bestuurslid in onderling overleg worden belast met een bepaalde portefeuille die aansluit bij eigen interesses en vaardigheden.
   Hij onderhoudt de contacten met een van de werkgroepen/projectgroepen/ commissies die binnen de Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken actief zijn en daarbuiten.

Leden de Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken
De leden kunnen zelf of op verzoek van het bestuur een werkgroep/projectgroep/commissie starten die zich bezighoudt met een bepaalde activiteit passend binnen de doelstelling van de vereniging.
Een enkel lid kan in overleg met het bestuur een bepaalde taak op zich nemen, zoals bijvoorbeeld het onderhouden van de website, het bijhouden van de ledenadministratie, het samenstellen van een nieuwsbrief, beheer van de bibliotheek en nieuwe uitgaven en dergelijke.
 • Taken
  • Werkgroepen/projectgroepen/commissies
   Leden van werkgroepen/ projectgroepen/commissies zijn bij voorkeur lid van de Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken.
   Jaarlijks wordt voor 1 november van het lopende jaar een begroting voor het komende jaar ingediend.
   Alle rekeningen van aangegane verplichtingen worden bij de penningmeester ingediend en zullen na goedkeuring door hem worden betaald.
  • Webmaster
   De webmaster beheert de website en ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is. De inhoud en de eventuele correcties worden aangeleverd door het bestuur dat tevens de contacten onderhoudt met degenen die kopij voor de website aanleveren.
  • Redacteur Nieuwsbrief
   De redacteur Nieuwsbrief verzorgt minimaal 3 keer per jaar een Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief verschijnt tussentijds van het verschijnen van De Nieuwe Kroniek en daarnaast zo vaak als nodig is.

Vastgesteld door het Bestuur in de vergadering van 28 januari 2019
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2019.