Ledenstatuut


Aanvang lidmaatschap
Bij aanmelding loopt het lidmaatschap tot 1 januari daaropvolgend. Daarna wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
Vanaf het moment van aanmelding tot 1 januari daaropvolgend is de volledige contributie verschuldigd.

Opzegging lidmaatschap
Na automatische verlenging kan het lidmaatschap binnen 1 maand (voor 1 februari) worden opgezegd. In dat geval is er geen contributie verschuldigd.
Wanneer er wordt opgezegd tegen een andere datum dan vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de contributie.

Contributie
De contributie wordt  jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het bestuur streeft ernaar dit automatisch te incasseren.

De Algemene Ledenvergadering
Tweemaal per jaar wordt door het bestuur een  Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.
Op verzoek van minimaal 5% van de ingeschreven leden kan in overleg met het bestuur door dit deel van de leden een extra Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven.

Taken Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering besluit bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
Jaarlijks stelt zij de begroting vast voor het komende boekjaar en verleent aan de Jaarrekening van het voorbije boekjaar  haar  goedkeuring.
De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit haar midden 2 leden voor de kascommissie.

Op voordracht van het bestuur benoemt de vergadering een nieuw bestuurslid, dan wel  herbenoemt zij een zittend bestuurslid.

Vastgesteld door de Algemene vergadering van 20 mei 2019