Statuten van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en OmstrekenNaam, plaats van vestiging en duur.

Artikel 1.


De vereniging is genaamd: Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
De vereniging heeft haar zetel te Tiel.
De vereniging, opgericht op dertien mei negentienhonderdéén, is aangegaan voor onbepaalde tijd.


Doelstelling

Artikel 2.


De Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken stelt zich ten doel:
 1. het bevorderen van de kennis, waardebesef en de belangstelling voor de geschiedenis van Tiel en directe omgeving zoals de Tielerwaard, Neder-Betuwe en West-Betuwe;
 2. het herstellen en beschermen van het historisch-culturele erfgoed in stad en regio;
 3. het op beperkte schaal verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen en documenten die voor de geschiedenis van stad en regio en het erfgoedbeheer kenmerkend en van belang zijn.
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 1. het publiceren en doen publiceren van interessante en relevante gegevens en wetenswaardigheden over de geschiedenis van Tiel en omstreken;
 2. het organiseren van lezingen en excursies;
 3. het instellen van werkgroepen en projectgroepen die de doelstelling kunnen helpen realiseren;
 4. het samenwerken met en het met kennis en middelen ondersteunen van naburige verenigingen, instanties of individuele personen, die de doelstelling kunnen helpen realiseren;
 5. het (doen) vastleggen en (doen) publiceren van gegevens op het gebied van geschiedenis, religie, taal, folklore, genealogie en archeologie;
 6. het ondersteunen van archeologisch onderzoek, ook in aangrenzende regio's;
 7. het streven naar het behoud van historische stratenpatronen, oude stads- of dorpskernen, alsmede ander in de streek voorkomend historisch bezit;
 8. het kritisch volgen van het ter zake te voeren beleid door de lokale, provinciale of landelijke overheid;
 9. het onderhouden van contacten met en het uitbrengen van advies aan desbetreffende overheidsorganen over zaken die verband houden met het realiseren van de doelstelling van de vereniging.


De leden van de vereniging

Artikel 3.

 1. Lid kan zijn ieder die belangstelling heeft voor de in artikel 2 gestelde doelen, zich met deze statuten kan verenigen en bereid is een jaarlijkse financiële bijdrage of een bijdrage ineens te leveren. De hoogte van deze financiële bijdrage wordt door het lid zelf bepaald, met dien verstande dat een minimum bijdrage geldt, waarvan de vaststelling geschiedt door de algemene ledenvergadering.
 2. Aanmelding tot het lidmaatschap kan geschieden door opgaaf van naam, voornamen, woonplaats, e-mailadres en woonadres aan de secretaris of aan een der andere bestuursleden. Ook rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging.
 3. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van een lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;
  3. door schriftelijke opzegging door het bestuur, namens de vereniging;
  4. door ontzetting, na het bestuur te hebben gehoord, uit te spreken door de algemene vergadering.
 4. Opzegging - door het lid of het bestuur - is alleen mogelijk tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
 5. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet van de vereniging of van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Tegen het besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap op de grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene beroep open op de algemene vergadering, mits dit beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit.
 7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld van het besluit tot ontzetting; het besluit bevat opgave van de redenen die tot het besluit hebben geleid.
 9. Na ontzetting of opzegging van de zijde van de vereniging kan men gedurende vijf jaar niet opnieuw lid worden van de vereniging.
 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 11. De secretaris van de vereniging houdt een ledenregister bij, waarin ten minste worden vermeld de namen en adressen, de e-mailadressen en de datum van toetreding van een lid. De leden hebben inzage in hun registratie in dat register en kunnen verzoeken correcties daarin aan te brengen.
 12. Alle veranderingen in deze gegevens moeten onmiddellijk worden opgegeven aan de secretaris. Oproepingen en kennisgevingen geschieden rechtsgeldig aan de in het ledenregister vermelde adressen.


De donateurs van de vereniging

Artikel 4.

 1. Donateur is ieder die geen lid wenst te zijn, doch zich bereid verklaart de vereniging te steunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage of met een gift ineens. De vaststelling van deze bijdrage geschiedt door de algemene ledenvergadering.
 2. Donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en mogen daar het woord voeren, doch hebben geen stemrecht. Zij kunnen voorts deelnemen aan alle activiteiten der vereniging.
 3. De wens tot donateurschap kan worden kenbaar gemaakt door een opgaaf van naam, voornamen, woonplaats, e-mailadres en woonadres aan de secretaris of aan een der andere bestuursleden. Het bestuur kan, indien daartoe bijzondere redenen zijn, deze aanmelding aanhouden en met redenen omkleed, voorleggen aan een algemene vergadering, die met meerderheid van stemmen over al of niet acceptatie beslist. De aanvaarding van het donateurschap wordt schriftelijk bevestigd. De aanvaarding van het donateurschap wordt schriftelijk bevestigd.


Het bestuur
De wijze van benoeming van bestuursleden
Schorsing en ontslag van de bestuursleden

Artikel 5.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf of meer personen die benoemd worden door de algemene vergadering.
  De algemene vergadering bepaalt het aantal, dat oneven moet zijn, doch overigens niet aan enig wettelijk getal gebonden is, van de bestuursleden.
  Personen die in dienst van de vereniging zijn, kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd.
 2. Bij vacatures in het bestuur zal het bestuur voor iedere te vervullen vacature een kandidaat stellen ter benoeming door de algemene vergadering. Uiterlijk vijf dagen voor het houden van de vergadering waarin de voorziening in de vacature aan de orde komt, kunnen door tien of meer leden gezamenlijk bij het bestuur schriftelijk tegenkandidaten worden opgegeven. Uit deze opgave moet blijken, dat de tegenkandidaat met zijn kandidaatstelling instemt. Bedoelde kandidaatstelling is geen bindende voordracht.
 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  Ook het aftreden van een tussentijds in een vacature benoemd bestuurslid wordt in dit rooster bepaald. Vindt bij periodiek aftreden geen benoeming van opvolgende bestuursleden plaats, dan blijven de aftredenden in functie totdat in de vacatures is voorzien of het besluit is genomen de vacature niet te vervullen.
 4. In een (tussentijdse) vacature in het bestuur moet door de algemene vergadering zo spoedig mogelijk worden voorzien: hangende deze voorziening vormen de overblijvende bestuursleden een wettig bestuurscollege.
 5. Het bestuurslidmaatschap van het bestuurslid eindigt:
  1. door periodiek aftreden;
  2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  3. door ontslag op eigen verzoek;
  4. door ongevraagd ontslag: bestuursleden kunnen krachtens besluit van de algemene vergadering worden ontslagen wegens handelingen in strijd met de statuten en/of reglementen of handelingen welke in strijd zijn met de belangen van de vereniging.
 6. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst krachtens besluit van de algemene vergadering. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden na ingang van de schorsing hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing heeft besloten, eindigt de schorsing.
  Verlenging van de schorsing kan slechts éénmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering tot verlenging besluit. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag op opheffing van de schorsing heeft besloten, eindigt de schorsing.


Vergaderingen van het bestuur

Artikel 6.

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks tenminste éénmaal vóór het plaatsvinden van de jaarlijkse algemene vergadering.
 2. Door de secretaris of degene die hem vervangt, moet een vergadering worden uitgeschreven zodra de voorzitter dit verlangt of tenminste twee bestuursleden dit schriftelijk verzoeken.
  De vergadering moet worden gehouden binnen één en twintig dagen na het binnenkomen van laatstbedoelde schriftelijke aanvraag.
  Wordt aan dit verzoek geen zodanig gevolg gegeven dat deze vergadering wordt gehouden binnen gemelde termijn van één en twintig dagen, dan zijn bedoelde bestuursleden zelf bevoegd de vergadering uit te schrijven.
 3. De oproeping tot een vergadering moet schriftelijk worden gedaan (waaronder begrepen per e-mail of anderszins digitale wijze), met een oproepingstermijn van tenminste zes dagen, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend.
  Geldige besluiten kunnen worden genomen ook indien niet aan de aan de oproeping gestelde vereisten is voldaan, indien het voltallige bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter en bij afwezigheid van deze, door degene die door de bestuursvergadering wordt aangewezen.


De besluitvorming van het bestuur.

Artikel 7.

 1. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
 2. Door een meerhoofdig bestuur kunnen besluiten slechts genomen worden in een vergadering waarvoor alle bestuursleden zijn opgeroepen, en waarin meer dan de helft van het aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.
  Is dit quorum niet aanwezig, dan kan over de aan de orde gestelde onderwerpen in de eerstvolgende, niet eerder dan na twee weken te houden, vergadering worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, mits bij de convocatie van de tweede vergadering deze onderwerpen zijn vermeld.
  De wijze van besluitvorming van het bestuur kan in een door de algemene vergadering op te stellen reglement worden geregeld.
 3. Besluiten worden genomen met de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Het bepaalde in deze statuten over het staken van stemmen en stemmingen over personen in de algemene vergadering, is ten aanzien van de bestuursvergaderingen ook van toepassing.
 5. Het bestuur kan ook schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of anderszins digitale wijze) buiten vergadering worden geraadpleegd, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet.


Organisatie van het bestuur.

Artikel 8.

 1. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies met dien verstande dat de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur door de algemene vergadering worden gekozen. Deze vormen tezamen het dagelijks bestuur; het bestuur kan aan dit dagelijks bestuur één of meer van zijn leden als lid van het dagelijks bestuur, in een door het bestuur vast te stellen functie, toevoegen.
 2. Het bestuur is bevoegd om zo nodig de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester aan andere bestuursleden over te dragen. Een zodanige overdracht geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die niet later dan acht weken na die overdracht zal worden gehouden .


Bestuurstaak en vertegenwoordiging.

Artikel 9.

 1. Het bestuur is belast met het  besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur handelt in alles conform de geldende wet- en regelgeving.
 3. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd:
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door het dagelijks bestuur;
  3. hetzij door twee leden van het dagelijks bestuur tezamen.
 4. Het bestuur is bevoegd tot:
  Het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor zover dit geschiedt binnen het doel van de vereniging en niet dan na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering; op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur is niet bevoegd tot:
  Het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zo een wijze aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 7. Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden, en voorts, de balansen en de staten van baten en lasten, tien jaren te bewaren.
 8. Het bestuur moet zorg dragen voor de door de Wet voorgeschreven inschrijvingen in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel van de vereniging en de vereiste gegevens met betrekking tot haar bestuurders en hun bevoegdheden en voor het neerleggen ten kantore van bedoeld register van afschriften, teksten of uittreksels van de akten houdende de statuten of van de wijzigingen daarvan.
 9. De penningmeester voert het geldelijke beheer van de vereniging volgens door het bestuur vast te stellen regels.
  De penningmeester is verplicht de kasmiddelen te houden op een giro- en/of bankrekening ten name van de vereniging.


De algemene vergadering van de leden.

Artikel 10.


Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.


Vergaderingen

Artikel 11.

 1. Algemene vergaderingen worden gehouden op de in de oproeping aangekondigde plaats en tijd.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden waarin naast eventuele andere agendapunten:
  1. het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt;
  2. door het bestuur, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording wordt gedaan over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer;
  3. voor het volgende boekjaar wordt benoemd de commissie welke de rekening en verantwoording zal controleren;
  4. in eventuele vacatures wordt voorzien.
 3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de gevallen waarin de wet of deze statuten dit voorschrijven en overigens zo dikwijls het bestuur dit nodig acht. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken, indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering dit schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
  Is aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan; de bijeenroeping moet plaatsvinden op de wijze waarop het bestuur de algemeen vergadering bijeenroept, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
  De kosten van deze oproeping komen ten laste van de vereniging.


Uitnodiging tot en orde ter vergadering.

Artikel 12.

 1. De leden worden tot het bijwonen van een vanwege het bestuur bijeen te roepen algemene vergadering, opgeroepen door de secretaris door een bijzondere schriftelijke, waaronder begrepen digitale uitnodiging of door een kennisgeving in het contactblad of de website van de vereniging. De uitnodiging vermeldt de agenda van de vergadering.
  De oproeping vindt niet later plaats dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.
  Omtrent onderwerpen, die niet of niet met inachtneming van deze termijn in een (eventueel aanvullende) oproepingsbrief zijn aangekondigd, zo ook in vergaderingen, waarvoor de leden niet of niet tijdig zijn opgeroepen, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Onderwerpen kunnen slechts aan de agenda worden toegevoegd, indien deze zo tijdig schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend, dat aankondiging daarvan plaats kan vinden met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen onderwerpen.
 2. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden of hun rechtsgeldig aangewezen vertegenwoordigers. Eén persoon kan in de algemene vergadering slechts één lid-rechtspersoon vertegenwoordigen.
  Bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn wonen ook de algemene vergadering bij. Zij hebben daarin een adviserende stem.
  Over de toelating tot de vergadering van andere leden en personen die krachtens deze statuten toegang tot de vergadering hebben, beslist de algemene vergadering.
 3. Als voorzitter van een algemene vergadering fungeert de voorzitter van het bestuur en, indien deze afwezig is, de plaatsvervangende voorzitter; ingeval beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Voorziet het bestuur niet op deze wijze in de leiding, dan wijst de algemene vergadering uit haar midden een voorzitter aan.
 4. De secretaris van het bestuur, of, als deze afwezig is, een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen plaatsvervanger, houdt de notulen van het verhandelde in de vergadering.
  De notulen worden in dezelfde of de volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de vaststelling plaatsvindt.
 5. Elk bestuurslid en/of zij die de vergadering bijeen hebben geroepen, zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering op kosten van de vereniging. In dit geval kan de vergadering besluiten dat door de secretaris geen notulen worden gehouden.


Stemrecht.

Artikel 13.

 1. In de algemene vergadering heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. De vertegenwoordiger van een lid-rechtspersoon in de algemene vergadering is daarin alleen stemgerechtigd indien hij zich vóór de aanvang van de stemming als gerechtigd tot het uitbrengen van de stem namens dat lid, bij de secretaris heeft gelegitimeerd.
 2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
 3. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
 4. Besluiten van de algemene vergadering :
  1. schorsing, verlenging of opheffing van de schorsing of ontslag van een bestuurslid;
  2. het vaststellen, wijzigen of aanvullen van reglementen van de vereniging;
  3. wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging;
  4. ontzetting van een lid;
  kunnen alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering waarin méér dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 5. Indien het in deze statuten voor het nemen van enig besluit voorgeschreven quorum niet aanwezig is, kan een tweede - tenminste vijftien dagen na, doch binnen 6 weken na de eerste te houden - vergadering bijeengeroepen worden, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden met de voor het betreffende besluit door deze statuten voorgeschreven meerderheid van stemmen, besluiten over de in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstellen kunnen worden genomen.
  De oproeping tot de tweede vergadering vermeldt, dat en waarom over het betreffende voorstel onafhankelijk van het geldende quorum een besluit kan worden genomen.
 6. De stemmingen worden mondeling gehouden; over personen wordt schriftelijk gestemd.
 7. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming niet de vereiste meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaatsvinden.
  Indien ook dan niet de vereiste meerderheid verkregen wordt, zal een herstemming plaatshebben tussen de personen die het hoogste aantal en het daarop volgende aantal stemmen verwierven. Indien bij herstemming over personen opnieuw geen vereiste meerderheid wordt behaald, dan komt geen besluit tot stand.
 8. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 9. Een lid kan zich in de algemene vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde ander lid doen vertegenwoordigen.
 10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen en - indien gestemd is over een niet-schriftelijk gedaan voorstel - over de inhoud van een besluit, is beslissend.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt; door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


Besluitvorming buiten vergadering door de algemene vergadering.

Artikel 14.


Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Van de raadpleging van de besluiten buiten de vergadering wordt aantekening gehouden in het betreffende notulenregister en de documenten waaruit van het nemen van het besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.


Financiën van de vereniging.

Artikel 15.


de geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 1. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
 2. bijdragen van donateurs;
 3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 4. subsidies;
 5. opbrengsten van door de vereniging georganiseerde activiteiten of vergoedingen voor door de vereniging verleende diensten;
 6. andere toevallige baten.


Het boekjaar en de jaarstukken van de vereniging.

Artikel 16.

 1. Het boekjaar van de vereniging (het verenigingsjaar) loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.
 2. Het bestuur zal in de jaarvergadering een door de penningmeester gemaakte begroting voor het lopende boekjaar ter vaststelling aan de algemene vergadering voorleggen.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een rekening en verantwoording van de vereniging op te maken.
 4. Door de jaarlijkse algemene vergadering wordt een commissie benoemd bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur.
  De commissie brengt verslag uit aan de algemene vergadering van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie - en zo deze zulks wenst vier maal in de loop van het boekjaar - alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor het daaruit kenbare gevoerde geldelijke beheer in het afgelopen jaar, onverminderd de aansprakelijkheid van bestuursleden voor schade in daartoe volgens het Burgerlijk Wetboek aanleiding gevende gevallen.


Reglementen.

Artikel 17.

 1. De algemene vergadering is bevoegd reglementen vast te stellen houdende nadere regelen betreffende de organisatie van de vereniging en de onderwerpen waarvoor zij zulks dienstig acht.
 2. De reglementen zullen te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden gewijzigd of aangevuld. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de Wet, noch met de statuten.
 3. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot vaststelling, aanvulling of wijziging van een reglement aan de orde komt, gaat vergezeld van de tekst van het voorstel.


Wijziging van de statuten van de vereniging.

Artikel 18.

 1. Door degenen die de oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, hebben gedaan, wordt tegelijk met het doen van die oproeping de tekst van de voorgestelde wijziging aan de leden verzonden of bezorgd.
 2. De oproeping tot de algemene vergadering gaat vergezeld van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging.

  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Ontbinding van de vereniging.

Artikel 19.

 1. Bij ontbinding van de vereniging krachtens een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening dor het bestuur; tenzij de algemene vergadering anderen daartoe aanwijst.
 2. Bij het besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering de beloning vast van de liquidateuren en van de eventueel met het toezicht belaste personen.
 3. De statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht; de liquidatie geschiedt overigens met inachtneming van de wettelijke bepalingen in documenten en aankondigingen, die van de ontbonden vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
 4. De na de liquidatie overblijvende bezittingen van de vereniging zullen door de liquidateurs worden overgedragen aan die rechtspersoon (rechtspersonen), die daartoe door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, als onderdeel van het opheffingsbesluit zal/zullen worden aangewezen, deze moet(en) een soortgelijk doel hebben als dat van de vereniging.
 5. Na de vereffening worden de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging overgedragen aan de gemeente Tiel.


Slotbepaling.

Artikel 20.


Indien enig verschil van mening ontstaat omtrent de toepassing van enig artikel van deze statuten, beslist de algemene vergadering.Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2019